รู้จักภาณุ

นุ ภาณุวัฒน์ ชัยบำรุง
โปรแกรมเมอร์ / นักธุรกิจ / ที่ปรึกษาธุรกิจ / วิทยากร
CEO บริษัท ไอโมดิช จำกัด

“ ที่ปรึกษา Digital Marketing ให้กับเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในระดับบริษัทมหาชน, บริษัท SMEs
และทำงานร่วมกับแบรนด์ดังหลายเจ้า ซึ่งดูแลงบประมาณการตลาดออนไลน์หลักหลายร้อยล้านบาทต่อปี ”

* การศึกษา :
~ ปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเว็บไซต์และการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
( Web Engineering and Mobile Application Development )
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

~ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* ประสบการณ์ในสายงานดิจิทัลและโปรแกรมมิ่งมากกว่า 10 ปี

* Google Partner , Google Analytics Certified , Google Ads Search Certified

* Full Stack Developer